Vítejte na Biopult.cz Zásilkovna zdarma na 1499 Kč

Topvet VIR-KILL+ 400 ml

Kód: 60609
1 hodnocení
Značka: Topvet
150 Kč
Dodání 3 dny
Alkoholový dezifekční roztok - 400ml
Biocidní přípravek osobní hygieny (typ 1) – hygienická dezinfekce rukou
Cílový organismus: bakterie, plísně viry

Detailní informace

Detailní popis produktu

Nebezpečí:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 uchovávejte obal těsně uzavřený.
P305+P351+P338+P313 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu
 
Návod k použití: Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu.
Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně. Neoplachujte. Projeví-li se zdravotní potíže (přetrvávající slzení, zarudnutí, pálení očí apod.) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o použitém přípravku, poskytněte mu informace ze štítku a o poskytnuté první pomoci.
 
Skladování: v originálním obalu, při teplotě -10° C/+25° C. Skladovatelnost 30 měsíců /
 
Bezpečnotní list:
 

https://www.topvet.cz/resources/upload/data/364_BL_VIR-KILL+.pdf

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: