ECOGENIC BABY přípravek na mytí dětských lahví a nádobí 500 ml

Kód: 952117
65 Kč
Skladem (2 ks)

Přípravek na mytí dětského nádobí a dětských láhví.

Detailní informace

Detailní popis produktu

ECOGENIC BABY přípravek na mytí dětských lahví a nádobí 500 ml

Přípravek na mytí dětského nádobí a dětských láhví.

Použití:

5 ml produktu stačí na 5 litrů vody. Dávkování se liší podle znečištění dětského nádobí.

Složení přípravku na mytí dětských láhví a nádobí:

Laurylsíran sodný, alkyl polyglykosid. Dle nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech obsahuje: 5-<15% aniontové povrchově aktivní látky, 5-<15% neiontové povrchově aktivní látky, chlorid sodný, kyselina citronová monohydrát, glycerol. NEBEZPEČÍ: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P302+P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní mohou vkládat příspěvky. Prosíme, přihlaste se nebo se registrujte .